Phần mềm thiết kế: illustrator
klichs thước ; 1m x 2m ( có thể tăng thêm kích thước theo tỉ lệ 1:2)